Vedtægter

Klubben er stiftet på en generalforsamling den 20/4 2010.

Vedtægter

Generelt:
1. Klubbens navn er Varde Fotoklub

2. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi.
Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer og lign. samt ved deltagelse i nationale og internationale konkurrence- og  udstillingsarrangementer at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder.
Såvel teknisk som kunstnerisk.

3. Klubben har hjemsted i Varde kommune. Klubben har adresse hos den til enhver tid værende formand.

4. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i klubben. Der kan forekomme periodisk venteliste.

Klubbens bestyrelse:
5. Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger tillige en bestyrelsessuppleant. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

6. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med formand, næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted, kasserer og sekretær. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, og to andre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Klubben tegnes af formanden og næstformanden.

7. Hvis et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil den førstkommende ordinære generalforsamling.

8. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden, som skal være tilgængelig for medlemmerne

Regnskab og revision:
9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Medlemmer op til det 25 år betaler reduceret kontingent.

11. Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben.

12. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

13. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen.
Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af klubbens bestyrelse eller suppleant til denne.

14. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden
regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.

15. Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse.

16. For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Generalforsamlingen:
17. Generalforsamlingen er Varde Fotoklub’s højeste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

18. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved meddelelse på klubbens hjemmeside eller ved anden skriftlig meddelelse – herunder e-mail – til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

19. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

20. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag
samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med regnskabet.

21. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning.
Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til
bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.

22. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

23. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne.
Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette.

24. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser:
25. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

26. Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke efter 30 dage,
betragtes det pågældende medlem som ekskluderet af klubben.

27. Klubbens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader klubbens interesser. Indstillinger om eksklusion
forelægges klubbens generalforsamling og kan kun vedtages med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Opløsning af klubben:
28. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Såfremt der ikke møder ¾ af medlemmerne op afholdes der ny generalforsamling med det ene formål at nedlægge klubben – hér afgøres det ved simpelt flertal.

29. Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til kulturelt formål i Varde Kommune

Disse vedtægter er vedtaget på Varde Fotoklub’s ekstraordinære generalforsamling
den 24. feb 2016

Bestyrelsen for Varde Fotoklub